VPN/TUN 1

Akár
Rp 90,000/hó
 • Disk Space 10GB
 • CPU 1 Core
 • RAM 1 GB
 • Bandwidth up to 10Mbps
 • Unlimited Bandwidth YesVPN/TUN 2

Akár
Rp 150,000/hó
 • Disk Space 20 GB
 • CPU 1 Core
 • RAM 2 GB
 • Bandwidth up to 20Mbps
 • Unlimited Bandwidth YesVPN/TUN 3

Akár
Rp 300,000/hó
 • Disk Space 30 GB
 • CPU 2 Core
 • RAM 2 GB
 • Bandwidth up to 30Mbps
 • Unlimited Bandwidth YesVPN/TUN 4

Akár
Rp 450,000/hó
 • Disk Space 40 GB
 • CPU 3 Core
 • RAM 3 GB
 • Bandwidth up to 50Mbps
 • Unlimited Bandwidth YesVPN/TUN 5

Akár
Rp 800,000/hó
 • Disk Space 50 GB
 • CPU 4 Core
 • RAM 4 GB
 • Bandwidth up to 100Mbps
 • Unlimited Bandwidth Yes