CHR 1

Sadəcə..
Rp 80,000/ay
 • Disk Space 10GB
 • CPU 1 Core
 • RAM 1 GB
 • Bandwidth up to 10Mbps
 • Unlimited Bandwidth Yes
 • License type FreeCHR 2

Sadəcə..
Rp 170,000/ay
 • Disk Space 10GB
 • CPU 1 Core
 • RAM 2 GB
 • Bandwidth up to 20Mbps
 • Unlimited Bandwidth Yes
 • License type FreeCHR 3

Sadəcə..
Rp 350,000/ay
 • Disk Space 10GB
 • CPU 2 Core
 • RAM 2 GB
 • Bandwidth up to 30Mbps
 • Unlimited Bandwidth Yes
 • License type FreeCHR 4

Sadəcə..
Rp 620,000/ay
 • Disk Space 10GB
 • CPU 3 Core
 • RAM 3 GB
 • Bandwidth up to 50Mbps
 • Unlimited Bandwidth Yes
 • License type FreeCHR 5

Sadəcə..
Rp 890,000/ay
 • Disk Space 10GB
 • CPU 4 Core
 • RAM 4 GB
 • Bandwidth up to 100Mbps
 • Unlimited Bandwidth Yes
 • License type Free